Swinburne > Chứng chỉ

Chứng chỉ

Hiện tại, các khóa Foundation và chứng chỉ nghề chưa được thực hiện tại Swinburne Việt Nam. Học sinh có thể đăng ký các khóa học này tại các cơ sở Swinburne ở Úc hoặc Malaysia. Swinburne Việt Nam chấp nhận các chứng chỉ chuyển nhượng có liên quan về Foundation và chứng chỉ nghề nghiệp.