Swinburne > Diplomas > Đăng ký nhập học

Đăng ký nhập học

Bạn có thể gửi đơn đăng ký vào Swinburne thông qua ứng dụng trực tuyến, hoặc gửi mẫu in trực tiếp đến văn phòng Swinburne Việt Nam. Các thông tin về đăng ký nhập học, bạn có thể tìm hiểu tại đây