Đối tác

Swinburne Việt Nam chương trình liên kết quốc tế giữa trường Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) và trường Đại học FPT. Nhằm đảm bảo tính thực tiễn và ứng dụng trong đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, Swinburne Việt Nam tiến hành đã triển khai đa dạng các hình thức hợp tác với doanh nghiệp. Những hình thức hợp tác này bao gồm ký kết hợp tác về thực tập tại doanh nghiệp, đào tạo theo yêu cầu của ngành và hợp tác nghiên cứu thương mai. Những hình thức hợp tác này đảm bảo sinh viên ra trường có tỷ lệ có việc làm với thu nhập cao vượt trội, thích ứng với môi trường kinh doanh toàn cầu và đón nhận được các cơ hội từ cuộc Cách mạnh công nghiệp 4.0.

Bitnami