Swinburne > Option > Quy định đào tạo > Quy định đóng phí

Quy định đóng phí

Tại Swinburne, ngoài học phí chương trình đào tạo, sinh viên có thể sẽ cần đóng một số khoản phí khác theo quy định.

1. Phí nhập học

Sinh viên muốn đăng ký nhập học phải đóng 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) phí nhập học. Phí đăng ký nhập học không được hoàn trả.

2. Học phí theo quy định

Học phí chương trình Công dân toàn cầu: 14.000.000 đồng/mức độ (Mười bốn triệu đồng chẵn). Sinh viên sẽ học tối đa 6 mức độ trong vòng 1 năm.

Học phí chương trình chuyên ngành: Học phí chuyên ngành cho sinh viên Swinburne Việt Nam sẽ được tính dựa theo số môn học (unit) với mức 19.884.000 đồng/unit (Mười chín triệu, tám trăm, tám mươi tư nghìn đồng). Hiện Swinburne có cung cấp cho một số sinh viên những học bổng khác nhau tùy theo năng lực của ứng viên khi thi tuyển.

 • Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ hoặc theo lộ trình đóng học phí sinh viên đã được gửi khi nhập học. Nếu sinh viên đăng ký học thêm môn so với chương trình mỗi kỳ thì sẽ phải đóng thêm phí cho (các) học phần đó.
 • Swinburne sẽ thu học phí theo thông báo chương trình (offer) đã gửi. Nếu sinh viên đã đóng đủ học phí các kỳ mà vẫn chưa học hết các học phần thì sẽ được học tới khi hoàn thành các học phần.
 • Swinburne sẽ thông báo thu phí theo từng kỳ học. Nếu sinh viên đóng thừa học phí của kỳ này, phần học phí thừa sẽ được khấu trừ trong đợt đóng học phí tiếp theo.
 • Với các sinh viên chuyển từ cơ sở đào tạo quốc tế, học phí sẽ tính theo môn học sinh viên còn phải hoàn thành. Học phí sẽ được thu từng kỳ với tối thiểu 3 học phần/kỳ.
 • Phí Bảo hiểm y tế sinh viên nộp theo quy định Nhà nước.
 • Trường hợp học sinh dừng học tại Swinburne thì học phí sẽ được quyết toán thu bổ sung hoặc hoàn trả phần học phí đã đóng trên cơ sở số học phần đã học.

swinburne tuyển sinh

3. Phí học lại

Sinh viên không đạt môn học sẽ phải học lại. Phí học lại mỗi môn học sẽ không được miễn giảm phần trăm học bổng. Sinh viên cần đóng khoản phí học lại là 15.910.000VNĐ/unit.

4. Quy định về thời hạn đóng học phí và phí học lại

Sinh viên đóng học phí (và phí học lại nếu có) chậm nhất trước khi học kỳ mới bắt đầu 14 ngày. Nếu sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí thì sinh viên sẽ không được nhập học. Nếu gặp khó khăn về tài chính, sinh viên phải làm đơn xin nộp chậm học phí. Đơn đề nghị cần phải được trường chấp nhận và nộp trước khi học kỳ mới bắt đầu 10 ngày. 

Sinh viên quá hạn nộp phí và không có lý do chính đáng theo quy định, có thể xem xét lại về học bổng.

5. Quy định hoàn trả học phí khi đã nhập học

Đối với chương trình học chuyên ngành:

 • Sinh viên thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ Khai giảng sẽ được hoàn trả lại 50% học phí.
 • Sinh viên thôi học sau 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn học phí đã đóng.
 • Sinh viên đã nộp học phí sau đó có đơn xin bảo lưu (tạm ngưng-defer) và được chấp thuận thì phần học phí này sẽ được bảo lưu. Khi sinh viên quay lại học, phần học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phải nộp. Sinh viên có nhu cầu bảo lưu cần làm thủ tục bảo lưu (defer) trước khi học kỳ bắt đầu. Sinh viên có yêu cầu bảo lưu sau 2 tuần kể từ khi kỳ học bắt đầu sẽ không được chấp nhận và không được hoàn khoản học phí đã đóng. Trường hợp này được coi là sinh viên bỏ/nghỉ học học kỳ đó (Leave of Absence).
   

Đối với chương trình Công dân toàn cầu:

 • Sinh viên thôi học trong vòng 1 tuần kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ được hoàn trả lại 50% học phí.
 • Sinh viên thôi học sau 1 tuần kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn phí đã đóng.
 • Sinh viên đã nộp học phí sau đó xin bảo lưu và được chấp nhận sau 1 tuần kể từ ngày đầu tiên của chương trình học thì phần học phí này sẽ được bảo lưu. Khi sinh viên quay lại học, phần học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phải nộp.

du học trong nước

6. Phí làm lại thẻ sinh viên

Sinh viên sẽ phải nộp phí khi cần làm lại thẻ sinh viên. Phí làm thẻ khi cấp mới là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn) và phí làm lại thẻ sinh viên là 50.000 đồng/ lần (năm mươi nghìn đồng chẵn).

7. Phí trả chậm sách, mất sách

 • Sinh viên trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm (5.000 đồng/ngày). Thời gian sẽ được tính từ ngày quá hạn đầu tiên đến ngày trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Mức phạt tối đa bằng giá trị sách (định giá bằng giá bìa sách). 
 • Sinh viên làm mất sách mượn thư viện hoặc làm hư hỏng sẽ phải bồi thường khoản giá trị ban đầu của cuốn sách đó. Đồng thời, sinh viên sẽ phải nộp phí trả chậm (nếu có). Khoản trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách.

8. Phí học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại trong hệ thống của Swinburne

Sinh viên có nhu cầu học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại các Campus của Swinburne sẽ đóng học phí theo mức được quy định tại cơ sở đó.