Hội Sinh viên

Sự gắn bó và tham gia tích cực của sinh viên tại Swinburne Việt Nam (SVN) bắt nguồn từ các nguyên tắc dân chủ và xã hội sinh viên đại diện cho sự tập hợp của toàn bộ sinh viên được gọi là Hội Sinh viên Swinburne Việt Nam.
Chức năng chính của Hội sinh viên là thúc đẩy lợi ích chung của các thành viên và chịu trách nhiệm chính về sự tham gia và đại diện của các thành viên. Ngoài ra, có trách nhiệm xác định và giám sát định hướng chiến lược về nhu cầu của sinh viên tại Swinburne Việt Nam; tuân thủ các quy định quản lý tổ chức; đảm bảo tính toàn vẹn; xác định văn hóa và đạo đức của tổ chức và đảm bảo cung cấp dịch vụ và hỗ trợ phù hợp với các giá trị cốt lõi của tổ chức.
Các chức năng khác của Hội Học sinh bao gồm:
1. Hơn nữa lợi ích chung của sinh viên SVN;
2. Tạo điều kiện giao tiếp giữa các sinh viên SVN trong các vấn đề cùng quan tâm;
3. Cung cấp các hoạt động ngoại khóa vì lợi ích chung của sinh viên SVN và quản lý, hỗ trợ và điều hành các câu lạc bộ và hội sinh viên;
4. Đại diện cho sinh viên SVN bất cứ khi nào cần thiết hoặc mong muốn;
5. Cung cấp các phương tiện liên lạc được công nhận giữa sinh viên SVN và nhân viên Swinburne Việt Nam;
6. Cung cấp, tiến hành hoặc quản lý các cơ sở giáo dục, văn hóa, thể thao, phúc lợi, giải trí hoặc thương mại hoặc các hoạt động nhằm phục vụ lợi ích, trực tiếp hoặc gián tiếp, của sinh viên SVN.
Rate this research

Cộng đồng sinh viên