Phúc lợi sinh viên

Việc bảo đảm an toàn sức khỏe, thúc đẩy văn hoá quan tâm và tương tác tích cực trong cộng đồng, trong trường đại học và đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả mọi người có vai trò quan trọng trường học.  StudentHQ hướng tới việc cung cấp các phúc lợi bảo đảm sức khỏe cho sinh viên, xác định sớm những khó khăn trong học tập và các vấn đề khác của sinh viên và có các hình thức hỗ trợ kịp thời.

Các phúc lợi hiện nay StudentHQ cung cấp cho sinh viên bao gồm:

  • Bảo hiểm y tế
  • First aid
  • Các thông tin và biện pháp phòng ngừa Covid
  • Các khoá học kỹ năng: Quản trị bản thân, Khám phá năng lực tiềm ẩn cá nhân, Con đường học tập hạnh phúc,
  • Các talkshow: Bình đẳng giới, An toàn sức khỏe, Chống bạo lực.

 

Rate this research

Dịch vụ sinh viên