Ngày hội Định hướng

“Every adventure requires a first step.”

Đó là lý do tại sao ở Swinburne, chúng tôi nhấn mạnh vào Định hướng. Đây là cơ hội để bạn chuẩn bị và có được tất cả các hành trang bạn cần cho hành trình học tập phía trước. Bạn cũng có khả năng kết bạn thật nhiều và những kỷ niệm lâu dài.

 

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho Định hướng học kỳ tháng 9 năm 2020 như sau:

 

19th Sept.2020 Registration Day
Address:  Swinburne Vietnam Campus, No. 02, Duong Khue st, Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi
Purpose:  Students submit documents, course registration, fee payment, uniform or information enquiry
Time:  Students join a morning/afternoon slot according to the student appointment
   
Morning Slot  
08:00 – 09:00  Welcome new students
09:00 – 10:00  Admission registration
10:00 – 11:00  Student information services
   
Afternoon Slot  
14:00 – 15:00  Welcome new students
15:00 – 16:00  Admission registration
16:00 – 17:00  Student information services
   
   
20th Sept.2020  Virtual Opening Ceremony
   Tracking a Meeting in: https://www.facebook.com/swinburnevntoday
Purpose:  Ceremony to welcome new students and starting the university journey
   
09:00 – 09:05  Welcoming performance
09:05 – 09:15  National anthem performance & Introduction of Delegation
09:15 – 09:20  Speech from Australian Ambassador
09:25 – 09:35  Speech of Delegation from Swinburne University of Technology
 Professor Monica Kennedy, Pro Vice-Chancellor (International)
09:35 – 09:40  Speech of Delegation from FPT Corporation
 Mr. Nguyen Van Khoa, CEO of FPT Corporation
09:40 – 09:45  Music performance
09:45 – 09:55  Welcoming speech of Swinburne Vietnam Director
 Dr. Hoang Viet Ha, Executive Director of Swinburne Vietnam
09:55 – 10:00  Closing
   
   
21st Sept. 2020  Getting started at Swinburne
   Swinburne Vietnam Campus, No. 02, Duong Khue st, Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi
Purpose:  Information orientation to get started at Swinburne University of Technology
Time:  Students join a morning/afternoon slot according to the student appointment
   
Morning Slot  
08:15 – 08:30  Registration
08:30 – 08:45  Welcoming speech of Swinburne Vietnam Director
 – Dr. Hoang Viet Ha, Executive Director of Swinburne Vietnam
08:45 – 09:00  The similarities between studying in Australia and Vietnam
 – Professor Bill Damachis, Dean, Transnational Education at Swinburne University of Technology
09:00 – 09:15  The function of studenHQ in Swinburne University of Technology
 – Professor Tracey Yarwood, Partnership Relations Senior Coordinator at Swinburne University of Technology
09:15 – 09:30  The stratery training of Swinburne Vietnam and student services
 – Dr. Truong Cong Duan, Head of Academic Development Swinburne Vietnam
09:30 – 10:50  The Student Achievement Awards 2020
09:50 – 10:00  Tea Break
10:00 – 11:00  How to Succeed at University: Sharing experiences: Students, Professors, Researchers
 – Dr. Le Tien Dat, Lecturer – Business, Swinburne Vietnam
   
Afternoon Slot  
13:45 – 14:00  Registration
14:00 – 14:15  Welcoming speech of Swinburne Vietnam Director
 – Dr. Hoang Viet Ha, Executive Director of Swinburne Vietnam
14:15 – 14:30  The similarities between studying in Australia and Vietnam
 – Professor Bill Damachis, Dean, Transnational Education at Swinburne University of Technology
14:30 – 14:45  The function of studenHQ in Swinburne University of Technology
 – Professor Tracey Yarwood, Partnership Relations Senior Coordinator at Swinburne  University of Technology
14:45 – 15:00  The stratery training of Swinburne Vietnam and student services
 – Dr. Truong Cong Duan, Head of Academic Development Swinburne Vietnam
15:00 – 15:20  The Student Achievement Awards 2020
15:20 – 15:30  Tea Break
15:30 – 16:30  How to Succeed at University: Sharing experiences: Students, Professors, Researchers
 – Dr. Pham Binh Duong, Lecturer – Media & Communication , Swinburne Vietnam
   
   
22nd Sept.2020  Swinburne Student Life
   Swinburne Vietnam Campus, No. 02, Duong Khue st, Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi
Purpose:  Clubs and Student activity Orientation
Time:  Students join a morning/afternoon slot according to the student appointment
   
Morning Slot  
09:00 -10:00  Student Life Experience
10:00 – 11:30  BBQ Party & Social Connection
   
Afternoon Slot  
15:00 – 16:00   Student Life Experience
16:00 – 17:30  BBQ Party & Social Connection
   
   
23rd Sept.2020  Global citizen skill check and placement
   Swinburne Vietnam Campus, No. 02, Duong Khue st, Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi
Purpose:  Check the current experience relating to English, communication skills and reasoning
Time:  Students join a morning/afternoon slot according to the student appointment
   
Morning Slot  
09:00 -11:30  Check the current experience relating to English, communication skills and reasoning
   
   
Afternoon Slot  
15:00 – 17:00  Check the current experience relating to English, communication skills and reasoning
   
   
24th Sept.2020  Academic skills: how to learn, academic integrity, reference (for students start the course)
   Swinburne Vietnam Campus, No. 02, Duong Khue st, Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi
Purpose:  Training of academic skills for student has English requirements to start the Swinburne  Courses
Time:  Students join a morning/afternoon slot according to the student appointment
   
   
08:30 – 09:30  Learn the course about academic intergrity
 Dr. Adam Baker, Lecturer and Researcher from Swinburne University of Technology
09:30 -10:30  Learn the course about academic integrity, reference and academic writing
 – Dr. Le Tien Dat, Lecturer – Business, Swinburne Vietnam
10:30 – 11:00  Canvas – Common questions and answers
 – Dr. Truong Cong Duan, Head of Academic Development Swinburne Vietnam
   
   
25th Sept.2020  Student support services (Optional)
   Swinburne Vietnam Campus, No. 02, Duong Khue st, Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi
Purpose  Information about services for students with special needs: Access study resources,   Accommodation, Health and wellbeing
Place  Student HQ – Room 101
Time  09:00 – 11:30

 


Khởi đầu chương trình học tại Swinburne Việt Nam