Swinburne > Subjects > Các vấn đề trong quảng cáo: Quy định, mối quan hệ giữa văn hoá và đạo đức

Các vấn đề trong quảng cáo: Quy định, mối quan hệ giữa văn hoá và đạo đức

CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢNG CÁO: QUY ĐỊNH, VĂN HOÁ VÀ ĐẠO ĐỨC

ADV20001       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

12 tuần học                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

ADV10001 Những nguyên tắc cơ bản trong quảng cáo

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tác động của các quy định, mối quan hệ giữa văn hoá và đạo đức; sự khác biệt về văn hoá giữa các thị trường trên thế giới đối với hoạt động quảng cáo. Sinh viên sẽ được học về các khuôn khổ pháp lý và đạo đức trong quảng cáo; những lưu ý về văn hoá cung cấp thông tin cho các chiến dịch quảng cáo. Bên cạnh đó, môn học này cũng trang bị cho sinh viên các công cụ cần thiết để đánh giá hoạt động quảng cáo và tác động của các vấn đề về đạo đức, pháp lý của các hoạt động đó từ góc nhìn của cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành thông qua các ví dụ thực tiễn

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Thảo luận về các quy định, cân nhắc về các vấn đề đạo đức, sự khác biệt văn hoá ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo
2. Giải thích được các vần đề về cơ chế khiếu nại và kiểu soát công khai trong quảng cáo
3. Phân tích được các vấn đề về văn hoá trong một chiến dịch quảng cáo

4. Áp dụng các học thuyết về văn hoá và đạo đức trong thực tiễn