Swinburne > Subjects > Chiến lược kinh doanh quốc tế

Chiến lược kinh doanh quốc tế

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

INB30020      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

162.5 tín chỉ
Và hoàn thành những môn học:
INB20007 Văn hóa kinh doanh toàn cầu
INB20008 Quản trị chuỗi cung ứng và Logistic toàn cầu
INB20009 Quản trị thị trường toàn cầu

Điều kiện đồng thời

 

Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên một khung toàn diện để xây dựng các chiến lược kinh doanh trên thị trường toàn cầu. Hơn nữa, nó được thiết kế để dạy sinh viên cách đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh quốc tế. Môn học cũng nhấn mạnh những thách thức chiến lược phải đối mặt với cả doanh nghiệp đa quốc gia lớn và doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ và các công ty từ các nền kinh tế mới nổi và phát triển, trong nền kinh tế toàn cầu. Do đó, nó phát triển trực tiếp trên các nghiên cứu trước đây trong kinh doanh quốc tế và tập trung vào các chiến lược cấp độ doanh nghiệp, thay vì các chiến lược chức năng; bao gồm các chiến lược cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh, các liên minh chiến lược toàn cầu, quá trình quốc tế hóa, khởi nghiệp toàn cầu và quản lý tri thức.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Thể hiện sự hiểu biết về các chiến lược của công ty toàn cầu trong các môi trường công nghiệp, khu vực, quốc gia và quốc tế.
2. Đánh giá các chế độ khác nhau về gia nhập thị trường toàn cầu.
3. Phân tích các điều kiện cơ bản của nền kinh tế quốc tế và ảnh hưởng của chúng đối với hành vi cạnh tranh toàn cầu.
4. Thể hiện sự hiểu biết về cách tiến hành nghiên cứu và giao tiếp độc lập và trong các nhóm khác nhau.
5. Phân tích giá trị của kế hoạch và sứ mệnh chiến lược toàn cầu trong việc đáp ứng các cơ hội kinh doanh quốc tế.

Kỹ năng nhận được

– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng phân tích
– Kỹ năng giao tiếp
– Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
– Khả năng làm việc độc lập