Swinburne > Subjects > Đầu tư quốc tế và phát triển kinh tế

Đầu tư quốc tế và phát triển kinh tế

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

INB30011    |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

125 tín chỉ

INB10002 Kinh doanh quốc tế căn bản

INB20012 Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) với tư cách là người dẫn đường và đầu tư trực tiếp nước ngoài như phương tiện cho MNEs trong việc theo đuổi đầu tư quốc tế. Đầu tư quốc tế như một khái niệm trong phát triển kinh tế bền vững sẽ tạo cơ sở cho các cuộc thảo luận về tác động xã hội. Phân tích tác động quốc tế của MNEs ở các quốc gia sở tại, phản ứng của quốc gia chủ nhà đối với đầu tư quốc tế và các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững tiếp theo cũng sẽ được kiểm tra.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1 So sánh và đối chiếu các lý thuyết về hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong việc theo đuổi phát triển kinh doanh quốc tế
2 Phân tích mối quan hệ giữa đầu tư quốc tế và phát triển kinh tế bền vững
3 Phân tích tác động của hoạt động MNE tại các quốc gia sở tại bằng cách sử dụng các lý thuyết kinh doanh quốc tế có liên quan
4 Thu thập và tổng hợp, như một phần của nhóm, dữ liệu thứ cấp để hỗ trợ các nỗ lực ra quyết định của MNE trong khi theo đuổi phát triển kinh tế bền vững

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến , xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập