Swinburne > Subjects > Problem Solving with ICT (Giải quyết vấn đề bằng ICT)

Problem Solving with ICT (Giải quyết vấn đề bằng ICT)

PROBLEM SOLVING WITH ICT

ICT10001      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Trong cuộc sống, hằng ngày chúng ta phải đối mặt với những vấn đề đòi hỏi tư duy phân tích, sáng tạo và linh hoạt để giải quyết. Môn học này thách thức sinh viên khám phá các phương pháp khác nhau để phân tích và giải quyết các vấn đề trong cơ cấu tổ chức. Học sinh sẽ phát triển khả năng áp dụng các kỹ thuật phân tích cho các vấn đề mới lạ và trình bày cuộc nghiên cứu của mình thông qua việc sử dụng một loạt các Công nghệ truyền thông thông tin sáng tạo [CNTT], bao gồm tạo mẫu, công cụ dựa trên đám mây, viết báo cáo và thuyết trình. Hơn thế, sinh viên được khuyến khích phản ánh về việc học tập diễn ra xuyên suốt khóa học.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Xác định được rõ các vấn đề trong một bối cảnh tổ chức cụ thể.
2. Lựa chọn và áp dụng các công cụ và kỹ thuật CNTT đa dạng để giải quyết các vấn đề của tổ chức.
3. Xây dựng một giải pháp để giải quyết một vấn đề của tổ chức.
4. Đánh giá hiệu quả và khả năng tồn tại của giải pháp CNTT từ góc độ giá trị tổ chức.
5. Thể hiện làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập