Swinburne > Subjects > Giới thiệu về Hệ thống thông tin Doanh nghiệp

Giới thiệu về Hệ thống thông tin Doanh nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

INF10003      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 48 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này miêu trả rõ giá trị của công nghệ trong kinh doanh, về cách công nghệ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, mà khi thiếu công nghệ thì doanh nghiệp sẽ không đạt được đến mục tiêu cuối cùng của mình. Đặc biệt, sinh viên sẽ có nhận thức về tầm quan trọng của thông tin đối với việc ra quyết định và cách cung cấp thông tin đó để đảm bảo tính hữu dụng đối với những người ra quyết định.
Sinh viên sẽ có nền tảng vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của hệ thống kinh doanh và ảnh hưởng của Internet tới các nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà sản xuất dịch vụ, kiểm soát viên, nhà quản lý, nhân viên.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Phân tích và giải thích các vấn đề phát sinh với việc áp dụng/mua lại công nghệ cho phép các quy trình kinh doanh cốt lõi và hỗ trợ các mục tiêu chiến lược kinh doanh.
2. Sử dụng các công cụ phần mềm thích hợp để cung cấp các giải pháp kinh doanh
3. Thảo luận về những tác động của viễn thông (Internet, mạng, thiết bị di động) và phương tiện truyền thông xã hội để phát triển các giải pháp kinh doanh và việc sử dụng các công cụ kinh doanh thông minh để tạo lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức
4. Mô tả các mối quan tâm về văn hóa và an ninh liên quan đến công nghệ trong hoạt động của các tổ chức.
5. Giao tiếp độc lập hoặc hợp tác nhuần nhuyễn trong thực tiễn với nhiều đối tượng và hoạt động như một thành viên hoặc lãnh đạo hiệu quả của một hội nhóm đa dạng

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc kết hợp và độc lập