Swinburne > Subjects > Giới thiệu về Quản trị

Giới thiệu về Quản trị

GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ

MGT10001       |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nền tảng liên quan đến vai trò và chức năng của quản lý. Đây là những yếu tố hỗ trợ việc phân tích, định giá về các hoạt động của cá nhân hoặc tổ chức dưới góc nhìn của các cơ hội và áp lực kinh doanh, kỳ vọng xã hội và các vấn đề môi trường. Những kiến thức này giúp sinh viên xác định vai trò của họ như những người quản lý trong tương lai và có những lộ trình để tạo ra giá trị cho cá nhân và tổ chức.

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ có thể:
1. Mô tả và áp dụng các kỹ năng về quản lý nền tảng và môi trường kinh doanh phức tạp
2. Làm việc nhóm hiệu quả trong hội nhóm
3. Đưa ra giải pháp cho các vấn đề quản lý và bảo vệ việc thực hiện chúng.
4. Xác định và mô tả cách các nhà quản lý giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên, nhóm làm việc và trong tổ chức nói chung

Kỹ năng nhận được

– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng phân tích
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng giao tiếp
– Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
– Khả năng làm việc độc lập