Swinburne > Subjects > Hành vi tiêu dùng

Hành vi tiêu dùng

HÀNH VI TIÊU DÙNG

MKT20025     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Hành vi của người tiêu dùng là một trong những điều cần chú ý chính cho các doanh nghiệp trong việc thiết kế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thành công. Sinh viên sẽ tìm hiểu cách các doanh nghiệp làm điều này bằng cách xem xét các khía cạnh tâm lý, xã hội và văn hóa của người tiêu dùng và tác động của các chiến lược tiếp thị đến thái độ của người mua, ra quyết định và hành vi. Học sinh sẽ xây dựng kiến thức tiếp thị của mình bằng cách áp dụng lý thuyết vào bối cảnh thực tế, và sẽ xây dựng các kỹ năng hiểu hành vi của con người.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Mô tả và áp dụng hiểu biết của người tiêu dùng mục tiêu bằng cách sử dụng các nguyên tắc lý thuyết về hành vi của con người để đánh giá, mua, sử dụng và định đoạt hàng hóa và dịch vụ
2. Phân tích mối quan hệ giữa các trình điều khiển tâm lý và xã hội đằng sau hành vi và tiếp thị của người tiêu dùng
3. Phân loại và đánh giá các lý thuyết về quá trình ra quyết định của người tiêu dùng
4. Áp dụng các nguyên tắc hành vi của người tiêu dùng trong nhiều bối cảnh và theo cách có đạo đức
5. Truyền đạt suy nghĩ của bản thân về các nguyên tắc này theo phong cách phù hợp với môi trường kinh doanh cá nhân và theo nhóm

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng làm việc nhóm