Swinburne > Subjects > Hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức

HÀNH VI TỔ CHỨC

ORG20003     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

100 tín chỉ

MGT10001 Giới thiệu về Quản trị

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp kiến thức về doanh nghiệp, bằng việc phân tích và đánh giá các đặc điểm cá nhân trong tập thể, nguyên nhân của các hành vi ứng xử trong hội đoàn cũng như sự đa dạng nhóm và quá trình chuyển đổi có tổ chức, bởi đây chính là những ảnh hưởng chính tới hiệu quả của tổ chức. Môn học ‘Hành vi trong doanh nghiệp’ rất gần gũi với đời sống hàng ngày, bởi chúng ta phải tham gia vào rất nhiều hội nhóm, cộng đồng trong cuộc sống, như trong môi trường làm việc thông thường, xã hội hay trong gia đình; khi bạn phải ứng xử độc lập giữa người với người hay là một thành viên trong cộng đồng. Môn học này cung cấp nền tảng nghiên cứu dựa trên lý thuyết cơ bản nhưng sâu sắc từ nhiều ngành nghề trong khoa học xã hội, bao gồm xã hội học và tâm lý học. ‘Hành vi trong doanh nghiệp’ tập trung vào quá trình phát triển cá nhân và theo tổ chức, cũng như sự hiệu quả trong từng bối cảnh.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Xác định các yếu tố quyết định cơ bản giải thích cho hành vi cá nhân, hoạt động nhóm và quy trình tổ chức, qua đó hiểu được sự ảnh hưởng của các nhân tố này tới hiệu suất của tổ chức.
2. Xác định, mô tả và đánh giá các phương pháp quản lý, các lý thuyết và khái niệm về hành vi tổ chức.
3. Khám phá các cách tiếp cận khác nhau tới hành vi trong doanh nghiệp, và hiểu được phương pháp giải thích cho từng trường hợp về hành vi cá nhân và nhóm trong môi trường làm việc.
4. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và khám phá tầm quan trọng của các kỹ năng này khi quản lý cá nhân và công việc của người khác.
5. Phát triển các kỹ năng phản xạ, áp dụng cho bối cảnh công việc cá nhân và làm việc hội nhóm

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập