Swinburne > Subjects > Khởi nghiệp và cơ hội kinh doanh

Khởi nghiệp và cơ hội kinh doanh

KHỞI NGHIỆP VÀ CƠ HỘI KINH DOANH

ENT10001     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này sẽ giới thiệu cho sinh viên về khởi nghiệp và phát triển tư duy khởi nghiệp và khám phá các cơ hội. Môn học nghiên cứu quá trình khởi nghiệp và bối cảnh có thể áp dụng, bao gồm các công ty mới khởi nghiệp, tập đoàn (nội bộ) và lĩnh vực xã hội. Mục tiêu chính của môn học là muốn giới thiệu cho sinh viên khởi nghiệp bằng cách đưa kiến thức của họ vào thực tế, thông qua các hoạt động và đánh giá đòi hỏi họ phải suy nghĩ như một doanh nhân.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Hiểu và giải thích các hình thức kinh doanh khác nhau và ứng dụng của chúng tại Úc và trên toàn thế giới.
2. Xác định các đặc điểm của ý tưởng, cơ hội, phân tích điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình biến ý tưởng thành cơ hội.
3. Khám phá các đặc điểm, tư duy và kỹ năng của các doanh nhân và phản ánh về cách áp dụng chúng trong tình huống của họ.
4. Hợp tác làm việc để khám phá và giải thích những thách thức của các dự án kinh doanh.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập