Swinburne > Subjects > Kinh doanh trong truyền thông

Kinh doanh trong truyền thông

KINH DOANH TRONG TRUYỀN THÔNG

MDA20001       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                        Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

ADV10001 Những nguyên tắc cơ bản trong quảng cáo

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên các khía cạnh xã hội, đạo đức và thực tế của truyền thông như một hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, môn học sử dụng các nghiên cứu ví dụ điển hình để phân tích sự đa dạng của các mô hình kinh doanh làm nền tảng cho các hình thức truyền thông truyền thống và hiện đại, đồng thời xem xét cách thức hoạt động của các phương tiện truyền thông đối với các thể chế xã hội, chính trị và kinh tế. Sinh viên sẽ được giới thiệu các kỹ năng và khái niệm quan trọng để hiểu và vận hành trong các doanh nghiệp truyền thông đương đại.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Áp dụng các kỹ năng cần thiết để làm việc trong ngành truyền thông phân tích các mô hình kinh doanh chính trong ngành.

2. Phân tích lĩnh vực truyền thông đương đại và đánh giá tác động của các xu hướng hiện tại trong tiêu dùng phương tiện

3. Xây dựng đề xuất cho một sản phẩm và / hoặc dịch vụ truyền thông mới, dựa trên các nguyên tắc kinh doanh truyền thông đã thiết lập

4. Đánh giá các điều kiện thị trường hiện tại ảnh hưởng đến các tổ chức truyền thông