Swinburne > Subjects > Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

KINH TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

INB20012      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

50 tín chỉ

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm mục đích khám phá môi trường phức tạp của khu vực Châu Á Thái Bình Dương khi nó ngày càng trở nên phù hợp với các hoạt động kinh doanh quốc tế. Để cung cấp bối cảnh, các lý thuyết chủ nghĩa khu vực sẽ được thảo luận để nhấn mạnh đến sự gia tăng thương mại nội bộ và thương mại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với thế giới. Các khái niệm liên quan đến chủ nghĩa khu vực mở làm cơ sở cho Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) và hoạt động của nó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một mô hình khu vực và sự phát triển của Trung Quốc và Ấn Độ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ được nhấn mạnh.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Thảo luận về tầm quan trọng của Châu Á Thái Bình Dương trong bối cảnh phát triển khu vực.
2. Khám phá chủ nghĩa khu vực và các lý thuyết tạo thành nền tảng cho các nhóm khu vực trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương
3. So sánh và đối chiếu tầm quan trọng của thương mại nội bộ và thương mại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với nền kinh tế toàn cầu.
4. Xác định và thảo luận cá nhân và theo nhóm các chiến lược kinh doanh phù hợp cần thiết để quản lý các công ty quốc tế hoạt động ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập