Swinburne > Subjects > Lập kế hoạch chiến lược trong kinh doanh

Lập kế hoạch chiến lược trong kinh doanh

LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH

MGT30005     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

187.5 tín chỉ

ORG20003 Hành vi tổ chức
hoặc
ACC20014 Ra quyết định quản lý

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này tập trung vào việc khai thác chuyên sâu kiến thức và kỹ năng của sinh viên trong việc quản lý bằng cách cung cấp cách tiếp cận thực tế để xây dựng và thực hiện các chiến lược cho doanh nghiệp, nhóm kinh doanh và các chiến lược quan trọng. Đây là mối quan tâm đa ngành, tập trung vào việc ra quyết định trong môi trường trong nước và toàn cầu. Với việc áp dụng các lý thuyết trong trường cho các các trường hợp thực tế, sinh viên sẽ học được cách tiếp cận các chiến lược để liên kết và tích hợp cho mục tiêu kinh doanh. Môn học này cũng trang bị cho sinh viên những hành trang quan trọng để ứng phó với môi trường kinh tế xã hội đầy thách thức, tận dụng các cơ hội mới nổi và đưa vào các quy trình, con người và hệ thống để phát triển một chiến lược tổ chức hiệu quả và bền vững.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Hiểu chuyên sâu các lý thuyết về chiến lược trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.
2. Nghiên cứu, xác định và sử dụng các khái niệm, công cụ và kỹ thuật quản lý chiến lược liên quan để phát triển, đánh giá và truyền đạt các chiến lược của tổ chức và đánh giá hiệu quả của chúng.
3. Phân tích môi trường nội bộ và khách quan của một tổ chức, để hiểu bản chất của lợi thế cạnh tranh ở cấp độ kinh doanh và doanh nghiệp
4. Phát triển ý tưởng kinh doanh để có áng kiến mới về sự liên kết rõ ràng với các chiến lược của tổ chức.
5. Thể hiện khả năng tiến hành nghiên cứu trong các hội nhóm , liên quan đến việc lập kế hoạch trong môi trường phức tạp với nhiều yếu tố chi phối.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Kỹ năng làm việc nhóm
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập