Swinburne > Subjects > Lập kế hoạch và mua sắm phương tiện quảng cáo

Lập kế hoạch và mua sắm phương tiện quảng cáo

LẬP KẾ HOẠCH VÀ MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

ADV30001       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kì                                                   36 giờ

Điều kiện tiên quyết

ADV10001 Những nguyên tắc cơ bản trong quảng cáo

Hoàn thành 50 tín chỉ các môn ở mức 2

Mục tiêu môn học

Môn học này giới thiệu cho sinh viên về quy trình đánh giá các lựa chọn và phương án mua sắm phương tiện truyền thông tại các cơ sở truyền thông. Bao gồm các công việc lựa chọn các phương tiện truyền thông, lên lịch trình, đàm phán và mua sắm, định vị và đo lường tác động của việc mua sắm trong truyền thông. Đối tượng tập trung chủ yếu là các phương tiện truyền thông có trả phí. Môn học cung cấp nền tảng trong việc nghiên cứu và ứng dụng quy hoạch truyền thông trong quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Đánh giá đa diện về  các phương tiện thông tin đại chúng và sự đóng góp của nó trong thành công của một quảng cáo.

2. Đánh giá các phương tiện truyền thông cụ thể – bao gồm báo in, phát sóng, ngoài trời, kỹ thuật số, tương tác và xã hội – về việc đáp ứng các mục tiêu quảng cáo cụ thể.

3. Liệt kê các thuật ngữ và thống kê đo lường đối tượng được sử dụng để hỗ trợ các đề xuất trên phương tiện truyền thông và đăng tải phân tích chiến dịch.

4.Xây dựng và áp dụng các tiêu chí lập kế hoạch chính khi đề xuất và đánh giá các chiến dịch truyền thông.