Swinburne > Subjects > Luật và tài chính quốc tế

Luật và tài chính quốc tế

LUẬT VÀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

INB30013     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

150 tín chỉ
And
ACC10007 Thông tin tài chính cho việc ra quyết định
And
INB20012 Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Trong thị trường toàn cầu, hiểu được tác động của các công cụ ngoại thương, như chính sách và chuyển động tỷ giá hối đoái, và các vấn đề pháp lý quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh là rất quan trọng. Mục tiêu của môn học này gồm hai mục tiêu: mục tiêu đầu tiên là trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để hiểu, áp dụng, giải thích và đánh giá các khái niệm tài chính và thương mại quốc tế quan trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế toàn cầu. Phần thứ hai nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu được luật thương mại quốc tế có ảnh hưởng và củng cố các hoạt động hợp pháp của kinh doanh toàn cầu.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Sử dụng hiệu quả các kỹ năng lý thuyết và phân tích cần thiết để xác định, hiểu, giải thích và áp dụng các nguyên tắc thương mại và tài chính quốc tế quan trọng trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
2. Áp dụng các khái niệm về thương mại và tài chính quốc tế để tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh toàn cầu thành công.
3. Thể hiện kiến thức vững chắc về luật thương mại quốc tế (bao gồm luật song phương, đa phương và các luật quốc tế khác có liên quan), có tác động đến kinh doanh quốc tế.
4. Thẩm định và đánh giá các nguyên tắc pháp lý lãnh thổ bổ sung có liên quan trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
5. Hợp tác làm việc như một thành viên lãnh đạo của một nhóm đa dạng.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập