Swinburne > Subjects > Marketing, Thông tin truyền thông và Ra quyết định

Marketing, Thông tin truyền thông và Ra quyết định

MARKETING, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

MKT30015      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

150 tín chỉ

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này nghiên cứu thông tin và ra quyết định mà trong đó các tổ chức thường tham gia nhất để phát triển tiếp thị hiệu quả. Nội dung phản ánh các lĩnh vực thông tin chính mà các công ty đầu tư hầu hết ngân sách nghiên cứu thị trường của họ.
Nó cũng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong các khía cạnh quan trọng của thông tin nghiên cứu và ra quyết định trong bối cảnh kinh doanh đương đại. Xu hướng nghiên cứu tiếp thị, chiến lược thông tin thị trường nội bộ công ty và những thách thức thông tin đặt ra bởi các thị trường quốc tế và các thị trường mới nổi được khám phá.
Việc sử dụng và diễn giải dữ liệu được tạo ra từ các lĩnh vực phổ biến của nghiên cứu thị trường đương đại và các hoạt động nghiên cứu khác, hỗ trợ các chức năng tiếp thị và truyền thông được đề cập.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Trình bày cách các nhà quản lý tiếp thị và truyền thông có thể quản lý hiệu quả việc ra quyết định nghiên cứu, nghiên cứu mối quan hệ giữa các bên liên quan và quá trình nghiên cứu để đảm bảo kết quả tốt nhất
2. Xác định và mô tả các nhà quản lý thông tin yêu cầu để thực hiện hiệu quả các chức năng tiếp thị và truyền thông
3. Đánh giá các kỹ thuật được sử dụng và các câu hỏi được yêu cầu để tạo ra thông tin tiếp thị và truyền thông được sử dụng phổ biến nhất
4. Giải thích thông tin được tạo ra cho việc ra quyết định tiếp thị và truyền thông thực tế và phát triển các chiến lược đơn và chiến lược hỗn hợp phù hợp
5. Giao tiếp chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả với tư cách cá nhân và/hoặc thành viên hoặc lãnh đạo hiệu quả của nhóm

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng làm việc nhóm