Swinburne > Subjects > Nghiên cứu và phân tích Marketing

Nghiên cứu và phân tích Marketing

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH MARKETING

MKT20019     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

87.5 tín chỉ

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Prior to 2020 this unit was called  Marketing Research 
 
 This unit aims to assist students to understand the value of data to marketers as well as the marketing research process, and how marketing analytics can assist in the marketing decision making process. Students will develop the ability to identify research opportunities, collect, analyse and interpret data from traditional and digital data sources, as well as to understand how marketing research findings can be practically implemented in the business environment. Through latest data analytical and visualisation tools, students will generate the marketing research reports that can assist marketing managers and business to make inform strategic decisions.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Xác định và thiết kế các mục tiêu, câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu phù hợp để giải quyết một vấn đề nghiên cứu cụ thể
2. Xây dựng và đánh giá các yếu tố thiết kế nghiên cứu khác nhau và phác thảo cách chúng thông báo cho thực tiễn nghiên cứu
3. Phân tích dữ liệu sơ cấp để giải thích kết quả phù hợp với thiết kế nghiên cứu
4. Phác thảo các vấn đề pháp lý, xã hội và đạo đức mà các nhà nghiên cứu tiếp thị phải đối mặt và xác định tác động của chúng đối với thiết kế nghiên cứu
5. Hợp tác làm việc trong các nhóm đa dạng

General Skills Outcome

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng làm việc nhóm