Swinburne > Subjects > Introduction to Programming (Nhập môn lập trình)

Introduction to Programming (Nhập môn lập trình)

INTRODUCTION TO PROGRAMMING

COS10009      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 54 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học giới thiệu cho sinh viên về lập trình và thiết kế có cấu trúc.

Sau khi hoàn thành thành môn học sinh viên có thể:
1. Áp dụng các kỹ thuật đọc và gỡ lỗi mã để phân tích, giải thích và mô tả mục đích của mã chương trình và xác định vị trí bên trong lỗi mã này theo cú pháp, logic, kiểu cách và/hoặc thực hành tốt.
2. Mô tả các nguyên tắc cơ bản của lập trình có cấu trúc, và liên kết chúng với các yếu tố cú pháp của ngôn ngữ lập trình được sử dụng và cách các chương trình được phát triển.
3. Xây dựng các chương trình nhỏ, sử dụng các ngôn ngữ lập trình được đề cập, bao gồm việc sử dụng mảng, hàm và thủ tục, tham số truyền với cuộc gọi theo giá trị và gọi theo tham chiếu, loại dữ liệu tùy chỉnh và con trỏ.
4. Sử dụng phân rã mô-đun và chức năng để phá vỡ các vấn đề theo chức năng, biểu diễn các cấu trúc kết quả theo sơ đồ và thực hiện các cấu trúc này trong mã dưới dạng các hàm và thủ tục.

Kỹ năng nhận được

1. Kỹ năng giao tiếp
2. Kỹ năng giải quyết vấn đề
3. Khả năng làm việc độc lập