Swinburne > Subjects > Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA MARKETING

MKT10007       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp sinh viên kiến thức về các khái niệm tiếp thị quan trọng và ứng dụng của các khái niệm này cho mô hình kinh doanh hiện đại. Kiến thức này cũng sẽ hỗ trợ góc nhìn chuyên sâu cho các chuyên ngành khác trong Cử nhân Kinh doanh cũng như là một nền tảng học thuật mạnh mẽ cho nghiên cứu nghề nghiệp về ngành Marketing. Ngoài ra, sinh viên sẽ bắt đầu hành trình tới tốt nghiệp, do đó, môn học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển các đặc tính sau khi hoàn thành chương trình đại học. Khóa học cung cấp cho sinh viên một loạt các cơ hội học tập được thiết kế để khám phá khái niệm kinh doanh và tiếp thị cơ bản từ những quan điểm khác nhau bao gồm quan điểm lý thuyết và ứng dụng.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Thể hiện sự hiểu biết rộng về các nguyên tắc và lý thuyết cơ bản , nói cách khác là nền tảng của Marketing.
2. Thể hiện sự hiểu biết chung về các nhiệm vụ quản lý tiếp thị và về cách tiếp thị phù hợp và tương tác với các môi trường khác nhau.
3. Sử dụng các nghiên cứu và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc tiếp thị để đề xuất các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề liên quan, liên quan tới bối cảnh doanh nghiệp.4. Làm việc cá nhân cũng như làm việc hội nhóm hiệu quả.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập