Swinburne > Subjects > Những nguyên tắc cơ bản trong Quảng cáo

Những nguyên tắc cơ bản trong Quảng cáo

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢNG CÁO

ADV10001       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chức năng ngành quảng cáo, vai trò của quảng cáo trong việc xây dựng thương hiệu thông qua các nguyên tắc, học thuyết và thực tiễn trong ngành.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Thảo luận về các nguyên tắc chính trong quảng cáo
2. Xác định được vai trò của quảng cáo trong việc xây dựng thương hiệu
3. Giải thích được mối quan hệ giữa các học thuyết làm cơ sở để quảng cáo hiệu quả và mang tính thực tiễn

4. Áp dụng các nguyên tắc về quảng cáo hiệu quả trong từng tình huống cụ thể