Swinburne > Subjects > Những nguyên tắc cơ bản về Kinh tế

Những nguyên tắc cơ bản về Kinh tế

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ KINH TẾ

ECO10004      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức sơ bộ về kinh tế vĩ mô và vi mô, cùngcác ứng dụng, chính sách của doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Sinh viên sẽ sử dụng các kiến thức này trong quá trình ra quyết định cho doanh nghiệp và cho cơ quan chính phủ, bao gồm việc thiết lập giá cả và lượng sản phẩm bán để tối đa hóa lợi nhuận; cách thức các công ty ứng phó với những thay đổi trong điều kiện thị trường và cách sử dụng các chỉ số kinh tế vĩ mô chính để xác định điều kiện kinh tế và tại sao các thông tin này được sử dụng bởi các tác nhân kinh tế; các cơ chế khác nhau có sẵn cho chính phủ và ngân hàng dự trữ để giải quyết sự thất bại thị trường và những thay đổi bất lợi đối với điều kiện kinh tế vĩ mô.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Sử dụng các chỉ số và mô hình kinh tế để hiểu và phân tích các hoàn cảnh thực tế.
2. Sử dụng các khái niệm và kiến thức kinh tế để hiểu, giải thích và đánh giá việc ra quyết định của các cá nhân, tổ chức và chính phủ.
3. Mô tả kết quả kinh tế sự ảnh hưởng của thị trường và môi trường kinh tế vĩ mô tới những kết quả này
4. Xác định các chiến lược kinh doanh hiệu quả và chính sách phù hợp của chính phủ để đạt được kết quả tích cực (tăng lợi nhuận, giảm thiểu sự thất bại cho thị trường hay làm ổn định biến động kinh tế vĩ mô).
5. Phân tích các vấn đề kinh tế hiện tại và xác định, đánh giá các phản ứng của các tác nhân kinh tế có liên quan.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập