Swinburne > Subjects > Database Analysis and Design (Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu)

Database Analysis and Design (Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu)

DATABASE ANALYSIS AND DESIGN

INF10002     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 48 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Dữ liệu số là trung tâm của nền kinh tế hiện đại. Tất cả các giao dịch, quyết định quản lý và phát triển chiến lược đều dựa trên dữ liệu ấy. Cơ sở dữ liệu là công cụ được sử dụng để tạo, lưu trữ, sắp xếp và phân bổ dữ liệu. Môn học này mang đến cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản cần thiết để thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Nó tìm cách giải nén khái niệm dữ liệu và đồng thời giới thiệu các công cụ và kỹ thuật hiện đại để lưu trữ, truy xuất, khai thác và trực quan hóa dữ liệu. Chương trình sẽ tập trung tìm hiểu các phương pháp thiết kế và mô hình hóa dữ liệu, và các cơ hội nổi lên được cung cấp bởi dữ liệu lớn, phương tiện truyền thông xã hội, phân tích dữ liệu và dữ liệu phi cấu trúc. Cả hai công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở và thương mại đều được tập trung vào.

Sinh viên hoàn thành khóa học sẽ có thể:
1. Định nghĩa và giải thích các khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng, quan hệ, khóa, truy vấn, giao dịch và dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, không cấu trúc
2. Tạo, lưu trữ, truy xuất, khai thác và trực quan hóa dữ liệu bằng việc sử dụng các công cụ, chức năng và kỹ thuật cơ sở dữ liệu hiện đại
3. Hiểu và áp dụng các kỹ thuật mô hình dữ liệu thông thường để giải quyết các vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu thực tế
4. Giải thích tác động của dữ liệu lớn và các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại trong thiết kế, sử dụng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập