Swinburne > Subjects > Phát triển khái niệm và viết bài quảng cáo

Phát triển khái niệm và viết bài quảng cáo

PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM VÀ VIẾT BÀI QUẢNG CÁO

ADV20002       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                        Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

ADV10001 Những nguyên tắc cơ bản trong quảng cáo

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kĩ năng cơ bản cần có của một người viết quảng cáo và sáng tạo quảng cáo. Từ đó, sinh viên có sự tự tin trong kĩ năng viết bài và tư duy sáng tạo

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Áp dụng được các kĩ năng viết cơ bản trên các phương tiện truyền thông

2. Phát triển khả năng đưa ra ý tưởng

3. Phân tích được các khái niệm trong quảng cáo và đưa ra ví dụ

4. Áp dụng được các học thiếu về giao tiếp và thuyết phục để viết quảng cáo

5. Lập kế hoạch quảng cáo một cách có hệ thống và hiệu quả

6. Áp dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp, cân nhắc các vấn đề pháp lý và đạo đức cho các khái niệm và viết bài quảng cáo

7. Phát triển ý tưởng cho các phương tiện truyền thông mới: mạng xã hội, điện thoại di động, trò chơi trực tuyến, ứng dụng, tìm nguồn cung cấp và internet.