Swinburne > Subjects > Web Application Development (Phát triển ứng dụng web)

Web Application Development (Phát triển ứng dụng web)

WEB APPLICATION DEVELOPMENT

COS30020     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 48 giờ

Điều kiện tiên quyết

COS10005 Phát triển wb
và COS10009 Nhập môn lập trình

Điều kiện đồng thời

 

Mục tiêu môn học

Môn học giới thiệu các công nghệ và kỹ thuật thường được sử dụng để phát triển các hệ thống dựa trên web hiện đại và cho phép sinh viên đạt được sự nhanh nhạy và linh hoạt trong việc sử dụng chúng một cách chu đáo và cân nhắc. Hai kỹ thuật lập trình web sẽ được giới thiệu. Một là sử dụng ngôn ngữ kịch bản nhúng dựa trên web (PHP) trên máy chủ (Apache) và cơ sở dữ liệu phía máy chủ (MySQL); và hai là sử dụng Ajax để quản lý giao tiếp máy chủ – máy khách không đồng bộ và XML / JSON ngôn ngữ trao đổi dữ liệu.

Sinh viên hoàn thành môn học này có thể:
1. Mô tả, xác định và gỡ lỗi các vấn đề liên quan đến sự phát triển của các ứng dụng web.
2. Thiết kế và phát triển các ứng dụng web tương tác bằng ngôn ngữ kịch bản lệnh phía máy chủ nhúng.
3. Sử dụng MySQL để quản lý dữ liệu và thao tác MySQL với PHP.
4. Sử dụng ngôn ngữ kịch bản động phía máy khách JavaScript và ngôn ngữ kịch bản lệnh phía máy chủ PHP
5. Áp dụng các mẫu thiết kế để phát triển các ứng dụng web

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập