Swinburne > Subjects > Phát triển web

Phát triển web

PHÁT TRIỂN WEB

COS10005      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

 

Điều kiện đồng thời

 

Mục tiêu môn học

Môn học này sẽ giới thiệu về công nghệ Internet và mạng lưới toàn cầu (World Wide Web) và phát triển sự hiểu biết về các công nghệ liên quan đến lập trình cho World Wide Web.

Hoàn thành môn học này sinh viên sẽ có thể:
1. Phát triển các trang web bằng việc sử dụng HTML, JavaScript và CSS.
2. Thể hiện sự hiểu biết về các công nghệ chính của World Wide Web.
3. Mô tả các giao thức của World Wide Web.
4. Thiết kế các trang web hiệu quả và thân thiện với người dùng bằng cách sử dụng các nguyên tắc khả dụng và hướng dẫn phong cách.
5. Thể hiện sự hiểu biết về lịch sử của Internet và World Wide Web.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Khả năng làm việc độc lập