Swinburne > Subjects > Quản trị chuỗi cung ứng và Logistic toàn cầu

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistic toàn cầu

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTIC TOÀN CẦU

INB20008     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                1 khóa học/ 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành tối thiểu 50 tín chỉ

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để phân tích các lý thuyết về quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần và áp dụng các lý thuyết này trong việc giải quyết các vấn đề hậu cần và chuỗi cung ứng điển hình. Môn học tập trung vào việc áp dụng tư duy chuỗi cung ứng và hậu cần trong thị trường toàn cầu ngày nay. Mục đích phụ trợ của môn học này là trang bị cho sinh viên những năng lực phù hợp cho phép họ áp dụng sáng tạo kiến thức chuỗi cung ứng cho mục đích cải thiện lợi nhuận của công ty, giảm bớt nỗi khổ của con người và duy trì hành tinh. Ngoài ra, sinh viên sẽ được khám phá các khía cạnh khác nhau của quy trình chuỗi cung ứng và xem xét cách quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả tác động tích cực đến các tổ chức, cả về tài chính và hoạt động.

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có thể:
1. Xác định và bảo vệ các quyết định chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh doanh nhất định.
2. Phân tích cách các quyết định chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh trong một loạt các tình huống phức tạp.
3. Nghiên cứu và đưa ra đánh giá về các vấn đề ảnh hưởng đến quyết định chuỗi cung ứng trong các môi trường nhất định.
4. Hợp tác làm việc trong các nhóm khác nhau để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng làm việc hợp tác và độc lập