Swinburne > Subjects > Quản trị đổi mới sản phẩm và dịch vụ

Quản trị đổi mới sản phẩm và dịch vụ

QUẢN TRỊ ĐỔI MỚI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

MKT20024      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Để duy trì tính cạnh tranh, các tập đoàn phải tạo ra giá trị vượt trội cho thị trường mục tiêu của mình thông qua việc phát triển và quản lý các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo được khách hàng đánh giá là vượt trội so với các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Học sinh sẽ xây dựng các khái niệm tiếp thị nền tảng bằng cách phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về các bước liên quan đến phát triển sản phẩm và dịch vụ mới và các chiến lược được sử dụng để quản lý đổi mới sản phẩm và dịch vụ nhằm mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Mô tả bối cảnh quản lý và đổi mới sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ) với tham chiếu đến vai trò, cấu trúc và quy trình
2. Mô tả quy trình phát triển sản phẩm mới liên quan đến sản phẩm đã chọn và lên kế hoạch cho chương trình ra mắt sản phẩm
3. Định giá chính xác khả năng kinh tế của một sản phẩm mới
4. Giải thích sự khác biệt và tương đồng giữa hàng hóa và dịch vụ
5. Đánh giá các lựa chọn khác nhau cho tiếp thị và quản lý đổi mới và quản lý sản phẩm bằng cách sử dụng cả phương pháp lý thuyết và thực tiễn
6. Quản lý công việc một cách độc lập và phối hợp với những người khác thông qua hoạt động nhóm

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc hợp tác và độc lập