Swinburne > Subjects > Quản trị thị trường toàn cầu

Quản trị thị trường toàn cầu

QUẢN TRỊ THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

INB20009      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành 50 tín chỉ

Điều kiện đồng thời

 

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để cho phép họ phân tích phản biện động lực của thị trường toàn cầu nơi một công ty quốc tế hoạt động. Môn học cũng yêu cầu sinh viên áp dụng các lý thuyết về thị trường toàn cầu, văn hóa tiêu dùng toàn cầu và mạng trực tuyến toàn cầu để khai thác hiệu quả những cơ hội quốc tế. Sinh viên được dự kiến sẽ phát triển sự hiểu biết thấu đáo về bản chất phát triển của thị trường toàn cầu và không gian thị trường ảo nhằm tăng thêm giá trị cho một công ty quốc tế.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Độc lập hoặc cùng nhau xác định các nguyên tắc cơ bản và các giả định làm nền tảng cho các lý thuyết về thị trường toàn cầu, văn hóa tiêu dùng toàn cầu và mạng xã hội
2. Mô tả các thành phần chính của không gian thị trường ảo ảnh hưởng đến cách tiếp cận thị trường toàn cầu của một doanh nghiệp quốc tế
3. Phân tích giao diện giữa các hoạt động ảo và “brick & mortar” của một công ty quốc tế nhằm phát triển các giải pháp cho sự sai lệch rõ ràng
4. Phát triển các chiến lược dựa trên mạng xã hội phù hợp nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường toàn cầu

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập