Swinburne > Subjects > Quản trị truyền thông & Dự án chiến dịch

Quản trị truyền thông & Dự án chiến dịch

QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG VÀ DỰ ÁN CHIẾN DỊCH

ADV30002       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                  36 giờ

Điều kiện tiên quyết

ADV10001 Những nguyên tắc cơ bản trong quảng cáo

Hoàn thành 50 tín chỉ các môn ở mức 2

Mục tiêu môn học

Môn học này giới thiệu cho sinh viên thực hành quảng cáo nâng cao, áp dụng cho việc phát triển và thực hiện các chiến dịch quảng cáo. Nó nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên kiến thức và năng lực phù hợp trong việc nghiên cứu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chiến dịch quảng cáo cho các tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận hay các cơ quan của chính phủ.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Phân tích một vấn đề trong một quảng cáo nhất định từ nhiều khía cạnh

2. Đánh giá và đặt ra các mục tiêu truyền thông, chiến lược chiến dịch và kỳ vọng cũng như hiệu suất trong các hướng dẫn ngân sách

3. Tổng hợp và áp dụng các mục tiêu và chiến lược cho các nhóm đối tượng một cách hiệu quả.

4. Phân tích và đánh giá các thủ tục trong một chiến dịch quảng cáo

5. Tổ chức thông tin thành một báo cáo và trình bày cho khách hàng

6. Xác định và thúc đẩy các phương pháp quảng cáo tốt nhất.