Swinburne > Subjects > Ra quyết định quản lý

Ra quyết định quản lý

RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ

ACC20014       |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

ACC10007 Thông tin tài chính cho việc ra quyết định

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này giới thiệu cho sinh viên cách thức lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định trong các tổ chức. Bên cạnh đó, môn học cũng giới thiệu cho sinh viên các khái niệm kế toán quản trị, tài liệu và thông tin cần thiết để ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Mô tả và giải thích các vấn đề thực tiễn và lý thuyết ảnh hưởng đến quản lý việc sử dụng kế toán quản trị.
2. Làm việc hợp tác và thẩm định các thông tin cần thiết để lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định hiệu quả.
3. Áp dụng các nguyên tắc kế toán quản trị để phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế.
4. Phản ánh và phân tích ảnh hưởng hành vi với quá trình ra quyết định và kết quả trong các bối cảnh khác nhau.

Kỹ năng nhận được

– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng phân tích
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng giao tiếp
– Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
– Khả năng làm việc độc lập