Swinburne > Subjects > User centred design (Thiết kế định hướng người dùng)

User centred design (Thiết kế định hướng người dùng)

USER CENTRED DESIGN

COS20001      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 48 giờ

Điều kiện tiên quyết

 

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học giới thiệu cho sinh viên khái niệm về khả năng sử dụng và quy trình thiết kế tập trung vào người dùng như một phương pháp để đạt được kết quả khả năng sử dụng tốt trong phát triển phần mềm.

Sinh viên hoàn thành môn học này có thể:
1. Áp dụng một cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để khơi gợi các yêu cầu và đặc tả phần mềm.
2. Thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về bối cảnh sử dụng phần mềm (người dùng, tác vụ và môi trường hệ thống) bằng nhiều mô hình khác nhau.
3. Thiết kế và xây dựng giao diện người dùng nguyên mẫu theo yêu cầu phần mềm và nguyên tắc thiết kế khả năng sử dụng.
4. Áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khả năng sử dụng để đánh giá và lặp lại các giải pháp thiết kế giao diện người dùng.
5. Mô tả và áp dụng các hướng dẫn thực hành chuyên nghiệp trong đối xử có đạo đức của những người tham gia nghiên cứu loài người.
6. Thực hiện và phản ánh về các chiến lược để làm việc trong các nhóm nhỏ.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giao tiếp