Swinburne > Subjects > Thiết kế tổ chức bền vững

Thiết kế tổ chức bền vững

THIẾT KẾ TỔ CHỨC BỀN VỮNG

ORG30003      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

125 tín chỉ

ORG20003 Hành vi tổ chức

ORG20002 Kinh doanh và xã hội

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này trình bày bản chất của các tổ chức và sự tương tác và đồng phát triển của chúng với các môi trường đương đại phức tạp. Các chủ đề đại diện bao gồm khám phá các kích thước cấu trúc của các tổ chức, cách thiết kế tổ chức phù hợp với cách tiếp cận của các bên liên quan và nhu cầu thiết kế tổ chức để đáp ứng các chương trình nghị sự địa phương và toàn cầu. Ý nghĩa của thiết kế tổ chức mới nổi đối với văn hóa, giá trị đạo đức, học tập, hiệu suất, hợp tác, ra quyết định và lãnh đạo cũng sẽ được đề cập.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Củng cố và mở rộng kiến thức liên quan đến lý thuyết và thiết kế tổ chức.
2. Thực hiện và đánh giá nghiên cứu về khả năng đáp ứng của thiết kế tổ chức đối với các danh sách hoạt động chương trình của các bên liên quan.
3. Bình luận và áp dụng các kỹ thuật để tăng sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế và phân phối sản phẩm và dịch vụ.
4. Đánh giá ý nghĩa của phương pháp ra quyết định hợp tác đối với thiết kế tổ chức, văn hóa, đổi mới và hiệu quả.
5. Phát triển và thể hiện khả năng xây dựng vốn xã hội bằng cách tham gia cộng tác trong hoạt động nhóm trong môi trường ảo và/hoặc trực diện.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập