Swinburne > Subjects > Thông tin tài chính cho việc ra quyết định

Thông tin tài chính cho việc ra quyết định

THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

ACC1007      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về kế toán. Sau khóa học, sinh viên sẽ hiểu về cách áp dụng các khái niệm cơ bản về kế toán trong mô hình kinh doanh, và cách khai thác cũng như tối ưu những thông tin hữu ích này để đưa ra quyết định. Với bất cứ chuyên môn nào trong lĩnh vực kinh doanh, sinh viên cũng sẽ phải làm quen với các nguyên tắc cơ bản trong quá trình thực hành. Đây chính là kiến thức nền tảng cho phép sinh viên hiểu được tầm quan trọng của thông trong việc đưa ra quyết định liên quan tới tài chính;từ đó cung cấp đủ kiến thức cần thiết cho các công việc trong tương lai trong lĩnh vực kinh doanh.

Sau khi hoàn thành môn học này, bạn có thể:
1. Tranh luận và đánh giá vai trò của thông tin lĩnh vực tài chính trong trường hợp phải đưa ra quyết định doanh nghiệp
2. Sử dụng công cụ để làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.
3. Nghiên cứu và đánh giá thông tin tài chính để giải quyết vấn đề và hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh.
4. Tổ chức và truyền đạt thông tin tài chính, được hỗ trợ bởi cơ sở hợp lý thích hợp.
5. Làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng nhận được

– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng tương tác với con người
– Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
– Khả năng làm việc độc lập