Swinburne > Subjects > Thực hành kinh doanh sáng tạo tiên tiến

Thực hành kinh doanh sáng tạo tiên tiến

THỰC HÀNH KINH DOANH SÁNG TẠO TIÊN TIẾN

BUS30024     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

175 tín chỉ

Điều kiện đồng thời

 

Mục tiêu môn học

Thực hành trong doanh nghiệp (Nâng cao) là mộn học đầu tiên trong hệ thống các môn học Kinh doanh sinh viên bắt buộc phải tham gia. Với môn học này, sinh viên sẽ được học tập, làm việc trong các hội nhóm từ nhiều ngành khách nhau để sử dụng các mô hình và kiếm thức nền tảng, để có cái nhìn toàn diện về các thách thức và cơ hội hiện nay mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Qua đó, sinh viên sẽ có thể phân tích và đánh giá các vấn đề kinh doanh để đưa ra các giải pháp thực tế, mới mẻ và sáng tạo, thể hiện nhận thức về tác động của các quyết định đó đối với ba điểm mấu chốt của tổ chức, đó là con người, môi trường trong nước và quốc tế, và lợi nhuận.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Thực hiện,đánh giá nghiên cứu, tích hợp các mô hình kinh doanh và sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp, trong bối cảnh điều kiện của địa phương và quốc tế.2. Thể hiện tư duy phân tích, phán đoán, đạo đức, bền vững và sáng tạo để giải quyết vấn đề.
3. Giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản theo cách thức triển khai mô hình kinh doanh phù hợp.
4. Làm việc với các hội nhóm khác nhau thể hiện sự nhạy cảm về văn hóa.
5. Tự đánh giá thông qua sự phản ánh và tương tác với môi trường xung quanh, qua đó đánh giá hiệu suất của các thành viên trong nhóm.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc hợp tác và độc lập