Swinburne > Subjects > Thực hành nghiệp vụ: Quản lý khách hàng và đại lý

Thực hành nghiệp vụ: Quản lý khách hàng và đại lý

THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐẠI LÝ

COM30002       |       12.5 Tín chỉ      |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                  36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành 50 tín chỉ các môn ở mức 2

Mục tiêu môn học

Môn học này chuẩn bị cho sinh viên sau khi tốt nghiệp phát triển thành thạo các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp để quản lý khách hàng và các dự án. Ngoài ra, sinh viên sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân nhằm giúp họ thiết lập và quản lý các mối quan hệ giữa các cơ quan trong và ngoài nước cũng như các mối quan hệ với khách hàng. Sinh viên cũng được thực hiện một dự án để truyền đạt các kỹ năng cụ thể về kỷ luật cho nhiều đối tượng . Bên cạnh đó, sinh viên sẽ làm việc nhóm để xác định các vấn đề, lập kế hoạch và phát triển các kế hoạch hoạt động tại nơi làm việc.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Áp dụng các cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả để lập kế hoạch hoạt động truyền thông bền vững

2. Nghiên cứu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dự án và chiến dịch truyền thông

3. Thảo luận về việc sử dụng và giá trị của các phương tiện khác nhau trong giao tiếp chuyên nghiệp

4. Thể hiện sự tự tin trong việc lập kế hoạch và thực hiện một kế hoạch truyền thông

5. Xác định các phương pháp tiếp cận hiệu quả để làm việc với khách hàng về các cơ hội giao tiếp

6. Thảo luận về các phương pháp thích hợp để đánh giá sự thành công của các kế hoạch truyền thông