Swinburne > Subjects > Tích hợp và thiết kế kênh Marketing

Tích hợp và thiết kế kênh Marketing

TÍCH HỢP VÀ THIẾT KẾ KÊNH MARKETING

MKT20023      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này nghiên cứu những thiết kế và tích hợp các kênh tiếp thị khác nhau để cung cấp các hàng hóa và dịch vụ khác nhau cho khách hàng cuối cùng trên toàn cầu. Sinh viên sẽ hiểu sâu hơn về những thách thức của việc tích hợp các kênh điện tử công nghệ cao vào các kênh tiếp thị thông thường để tạo ra một trải nghiệm khách hàng liền mạch.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Xem xét các hệ thống kênh tiếp thị khác nhau, bao gồm vai trò của người tham gia kênh và môi trường kinh doanh nơi các kênh hoạt động
2. Phát triển các chiến lược và cấu trúc kênh cho các thành viên kênh khác nhau
3. Làm việc trong một nhóm để quản lý kênh tiếp thị liên quan đến các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giá cả, khuyến mãi và phân phối
4. Đánh giá các kênh tiếp thị điện tử và nhượng quyền thương mại và các đặc điểm đặc biệt của dịch vụ trong quản lý kênh

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng làm việc nhóm