Swinburne > Subjects > Văn hóa kinh doanh toàn cầu

Văn hóa kinh doanh toàn cầu

VĂN HÓA KINH DOANH TOÀN CẦU

INB20007      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành tối thiểu 50 tín chỉ

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức để cho phép họ hiểu và có thể tham gia hiệu quả vào môi trường kinh doanh toàn cầu. Đặc biệt chú ý đến các nhóm khu vực và tiểu khu vực dựa trên các yếu tố kinh tế xã hội và kinh doanh. Việc sử dụng các mô hình và lý thuyết văn hóa sẽ là nền tảng của sự hiểu biết. Môn học cũng nghiên cứu các nghi thức kinh doanh, truyền thông, đàm phán, sự tương đồng và khác biệt từ quan điểm xuyên văn hóa để nâng cao nhận thức của sinh viên về nhận thức văn hóa và tầm quan trọng/tác động của nó đối với trao đổi xã hội và thương mại.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Giải thích cách các lý thuyết và thực tiễn văn hóa làm nền tảng cho bối cảnh kinh doanh quốc tế hoạt động và có thể làm việc như một thành viên hoặc lãnh đạo của một nhóm.
2. So sánh hệ thống giá trị của các nền văn hóa khác nhau và cách chúng phù hợp hoặc tương phản với văn hóa riêng của một người.
3. Thể hiện sự hiểu biết về bản chất của đàm phán văn hóa chéo và các khía cạnh liên quan.
4. Hiểu khái niệm lãnh đạo toàn cầu và các vấn đề mới nổi về quản lý lực lượng lao động toàn cầu trong môi trường văn hóa đa dạng, để có thể giải quyết các vấn đề bất thường.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập