Innovation Lab

Swinburne Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu thực tiễn của bạn với các cơ sở mô hình. Trong phòng thí nghiệm đổi mới của chúng tôi, sinh viên có cơ hội phát triển nghiên cứu thực tế của họ.

Innovation Lab cung cấp các phương tiện và công cụ cho việc thực hành. Cách thiết kế và tổ chức của Innovation Lab như mô hình doanh nghiệp nhằm sinh viên có thể triển khai các hoạt động thực tiễn trong cả lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp và công nghệ. Innovation lab được trang bị các điều kiện về Cloud, thiết bị và công cụ IoT, máy chủ, nền tảng phân tích dữ liệu, thiết bị robot, các phần mềm chuyên dụng và máy tính cho sinh viên thực hành. Innovation Lab cũng là môi trường giao lưu và kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp mới trong lĩnh vực công nghệ. Là nơi tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ mang lại giá trị thực tiễn đích thực cho học sinh.