Swinburne > Liên hệ

Liên hệ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin cá nhân được thu thập trong mẫu nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về Swinburne Việt Nam, bao gồm các sự kiện và khóa học mà Swinburne Việt Nam cung cấp. Thông tin sẽ chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba với sự đồng ý của sinh viên, người bảo hộ hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ theo luật pháp.