Swinburne > Nghiên cứu

Nghiên cứu

Swinburne Việt Nam có thế mạnh trong việc duy trì mối liên kết với các doanh nghiệp và  có lợi thế về nghiên cứu thương mại, đặc biệt là các công nghệ kỹ thuật tiên tiến ra đời trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Chúng tôi hỗ trợ và đầu tư vào sinh viên bằng cách hỗ trợ sinh viên tham gia các dự án hợp tác quốc tế, làm việc trong nhiều lĩnh vực và tiếp cận cơ sở vật chất mang tầm quốc tế.

Tin tức