Nghiên cứu

Swinburne Việt Nam có thế mạnh trong việc duy trì mối liên kết với các doanh nghiệp và  có lợi thế về nghiên cứu thương mại, đặc biệt là các công nghệ kỹ thuật tiên tiến ra đời trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Chúng tôi hỗ trợ và đầu tư vào sinh viên và các nhà nghiên cứu của chúng tôi bằng cách hỗ trợ tham gia hợp tác quốc tế, làm việc trong các lĩnh vực và tiếp cận các cơ sở vật chất mang tầm quốc tế.

Bitnami