Minor - Marketing

Minor là một tập hợp c gồm 4 học phần với 50 điểm tín chỉ mà sinh viên có thể được chọn học bên cạnh các môn học tự chọn riêng lẻ khác trong ngành.

Minor:  Marketing

Các môn học khi chọn minor Marketing:

MKT10007 – Fundamentals of Marketing
MKT20021 – Integrated Marketing Communication
MKT20025 – Consumer Behaviour
MKT30016 – Marketing Strategy and Planning
Rate this page