Second Major - Công nghệ phần mềm

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Công nghệ phần mềm

Tìm hiểu cách nâng cao và duy trì các ứng dụng hiện có và hỗ trợ lựa chọn phần mềm cho nhu cầu của tổ chức.

Các môn học khi chọn second major Công nghệ phần mềm:

COS10004 – Computer Systems
TNE10005 – Network Administration
COS20001 – User-Centred Design
COS20007 – Object-Oriented Programming
COS30015 – IT Security
COS30017 – Software Development for Mobile Devices
COS30043 – Interface Design and Development
SWE30011 – IoT Programming
Rate this page