Second Major – Internet of Things

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Internet of Things (IoT)

Tìm hiểu cách nâng cao và duy trì các ứng dụng hiện có và hỗ trợ lựa chọn phần mềm cho nhu cầu của tổ chức.

Các môn học khi chọn second major Internet of Things (IoT):

TNE10005 – Network Administration
COS20019 – Cloud Computing Architecture
COS20031 – Computing Technology Design Project
COS30017 – Software Development for Mobile Devices *
COS30020 – Advanced Web Development
COS30049 – Computing Technology Innovation Project *
SWE30003 – Software Architectures and Design *
SWE30011 – IoT Programming *