Swinburne > Co-major – Phân tích dữ liệu

Co-major - Phân tích dữ liệu

Co-major (Đồng chuyên ngành) là một chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Sinh viên có thề chọn học thêm chuyên ngành Phân tích dữ liệu khi học các chuyên ngành khác của ngành Kinh doanh hoặc Truyền thông đa phương tiện.

Co-major:  Phân tích dữ liệu

Dữ liệu thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Trong chuyên ngành này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng trí tuệ kinh doanh và phân tích kinh doanh để giải quyết “các vấn đề nan giải” và cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp. Các hệ thống này bổ sung giá trị chiến lược cho doanh nghiệp; chúng bổ sung thêm thông tin chi tiết về hành vi của người tiêu dùng, tạo ra tiêu chí chuẩn của tổ chức, cải thiện hiệu quả và hình thành các kịch bản chiến lược để cung cấp thông tin cho các hoạt động ra quyết định. Khám phá cách cải thiện sự nhanh nhạy trong kinh doanh thông qua sự hiểu biết về dữ liệu lớn.

Các môn học khi chọn co-major Phân tích dữ liệu:

INF10003 – Introduction to Business Information Systems
INF10002 – Database Analysis and Design
INF20003 – Requirements Analysis and Modelling
INF20016 – Big Data Management
INF30004 – Business Intelligence and Data Visualisation
INF30015 – Knowledge Management and Analytics
INF30018 – Information Systems Management
INF30030 – Business Analytics